Archive for 17.4.2012

Rekonstrukce Erbenovy ulice

Informace pro veřejnost

 

Město Písek, zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o. oznamuje veřejnosti, že dne 23.4.2012 bude zahájena rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku. V rámci rekonstrukce vodohospodářské části dojde k výměně vodovodního a kanalizačního potrubí včetně přípojek a k pokládce nové dešťové kanalizace. Dále bude provedena výměna a překládka kabelů vysokého napětí, nízkého napětí, rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce části teplovodního potrubí. V rámci rekonstrukce dojde také k provedení nových povrchů komunikací a chodníků mimo křižovatky Erbenova – Šafaříkova (konečný kryt této křižovatky bude dokončen v následujícím roce po dokončení rekonstrukce teplovodu vedoucí z Šafaříkovy ulice).

Termín dokončení je naplánován na konec měsíce října 2012. Stavba bude prováděna ve dvou na sebe navazujících etapách.

1.       Etapa – bude probíhat od 23.4.2012 do 23.7.2012

Zahrnuje úplnou uzavírku místní komunikace III. tř. č. 23c – vozovky a chodníků v Písku v ulici Erbenova, v úseku od křižovatky s ulicí Nábřeží  1. Máje po křižovatku s ulicemi Šafaříkova a Dobrovského včetně této křižovatky a dále částečnou uzavírku místní komunikace IV. tř.  č. 53d – chodníků v ulici Nábřeží 1. Máje, v úseku od křižovatky s ulicí Kollárova po křižovatku s ulicí Erbenova, včetně této křižovatky.

 

2.       Etapa – bude probíhat od 23.7.2012 do 23.10.2012

Zahrnuje úplnou uzavírku místní komunikace III. tř. č. 23c – vozovky a chodníků v Písku v ulici Erbenova, v úseku od křižovatky s ulicemi Šafaříkova a Dobrovského, mimo této křižovatky po již zrekonstruovaný úsek v ulici Erbenova před křižovatkou s ulicemi Tyršova a Lázeňská.

Pro uzavíraný úsek místní komunikace ulice Erbenova v Písku je nařízena objížďka, která bude vedena a značena po místních komunikacích. Součástí rekonstrukce Erbenovy ulice je také změna ve vedení MHD pro linky a spoje obsluhující autobusovou zastávku MHD Písek „Nábřeží 1. Máje“ v Erbenově ulici. Po dobu provádění 1. Etapy bude bez náhrady dočasně zrušena autobusová zastávka MHD Písek „Nábřeží 1. Máje“. Nejbližší obslužná autobusová zastávka MHD Písek bude autobusová zastávka Kulturní dům a Dvořákova (u Pivnice Portyč), a to v závislosti na trasách či směrem vedení spojů. Pro Etapu 2 bude již autobusová zastávka „Nábřeží 1. Máje“ obsluhována s tím, že trasa povede ulicemi Erbenova – Lázeňská – Na Houpačkách – Dobrovského a zpět do ulice Erbenova na autobusovou zastávku „Nábřeží 1. Máje“.

Na závěr bychom chtěli obyvatele požádat o dodržování změn na místních komunikacích způsobené novým dopravním značením, zvýšené opatrnosti v dané lokalitě a také o trpělivost a tolerantnost  po dobu provádění rekonstrukce Erbenovy ulice, která v konečné fázi přinese zlepšení a zkvalitnění života obyvatel této lokality města Písku.

 

V Písku dne 13.4.2012                                       Vodárenská správa Písek s.r.o.

Oznámení

Vážení občané,

chtěli bychom se Vám omluvit za ztížené podmínky v ulici Otakara Jeremiáše způsobené stavbou dešťové kanalizace v této lokalitě a zároveň také poskytnout informace o pracích, které jsou v roce 2012 naplánovány a budou zde také probíhat.

    Původně stanovený termín prací na ukončení dešťové kanalizace byl překročen o několik týdnů. Důvodem prodloužení tohoto termínu byla práce ve velmi těžkém geologickém prostředí (skalnaté podloží, které si vynutilo nasazení těžkých stavebních mechanismů), kdy zemní práce neprobíhaly dle schváleného harmonogramu a tím docházelo k časovému posunu. V měsíci únoru byly vzhledem ke klimatickým podmínkám (arktickým mrazům) pozastaveny na téměř 14 dní veškeré práce na stavbě kanalizace. V současné době jsou veškeré zemní práce na dešťové kanalizaci ukončeny a budou provedeny závěrečné úklidové práce v rámci přejímacího řízení stavby.

   V období květen – červen dojde v ulici Otakara Jeremiáše v úseku křižovatky Václava Kršky až ke křižovatce s ulicí Šobrova  k výměně plynovodního potrubí včetně plynovodních přípojek do jednotlivých nemovitostí, které bude provádět firma E.ON. Dále bude v období červen – červenec v úseku křižovatek ulic Na Trubách až ke křižovatce s ulicí Václava Kršky měněn zásobní vodovodní řad DN 250. Po ukončení těchto prací bude v období srpen – září přistoupeno k závěrečným pracím na komunikaci a chodníku a dojde k položení finálního povrchu komunikace (živičný povrch) a chodníku (zámková dlažba).

    Závěrem bychom vám chtěli poděkovat za trpělivost a tolerantnost při stavbě dešťové kanalizace a požádat vás o totéž při realizaci dalších akcí, které budou probíhat v ulici Otakara Jeremiáše v tomto roce a které v konečném důsledku přinesou zkvalitnění bydlení a života obyvatel v této lokalitě.

     Ing. Roman Honzík

VSP s.r.o. – Jednatel společnosti