Zákony a vyhlášky ve vodárenství:

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Vyhláška č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

Vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)