Název stavby:

Rekonstrukce ulice Rokycanova v Písku

 

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 16

PRAHA 4

147 54

 

Zhotovitel:

K – BUILDING CB a.s.

Hraniční 2094

ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

Odpovědný stavbyvedoucí:                  p. SLÁDEK

Technický dozor investora:                   p. Marek VÁCLAVÍK

 

Datum zahájení:                                        20.6.2011

Datum ukončení:                                      14.11.2011

 

Celková cena díla:                                    3 098 627,- Kč s DPH 20 %

Kolaudační souhlas udělen dne:         23.12.2011

 

 Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova v Písku.  Součástí rekonstrukce byla také výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, napojení dešťových vpustí, lapačů střešních splavenin, osazení kanalizačních šachet, podzemních hydrantů a armatur.

Sávající betonová kanalizace DN 600/900 byla demontována a nahrazena novým kanalizačním řadem z materiálu UPOROL DN 800, tak aby poklopy nových šachet byly umístěny ve středu komunikace. Prvním napojovacím bodem je poslední nově zřízená kanalizační šachta zbudovaná při rekonstrukci Žižkovy ulice. Druhým napojovacím bodem je nově zřízená šachta na rozhraní komunikací Rokycanova a Harantova. Do hlavního řadu byly zaústěny domovní přípojky, okapové svody a přípojky uličních vpustí.

Stávající litinový vodovod  DN 80 byl demontován a nahrazen novým vodovodním řadem PE DN 110. Vodovod byl napojen na stávající vodovod vybudovaný v rámci rekonstrukce Žižkovy ulice. Druhým napojovacím bodem je hlavní řad v Harantově ulici. V místech napojení jsou osazeny uzavírací armatury. V nejvyšším bodě je pro možnost odvzdušnění osazen podzemní hydrant. Po trase nového vodovodu jsou umístěny ještě další 2 podzemní hydranty. Hydranty jsou z nově položeného řadu napojeny T kusem, následuje šoupě DN 80 a patkové koleno DN 80. Všechny vodovodní přípojky připojené na stávající řad až po vodoměry v nemovitostech jsou vyměněny za nové. Připojeny jsou provedeny z PE DN 32 a připojeny jsou boční navrtávkou.