Název stavby:

Dešťová kanalizace Svatý Václav

Projektant:

PROJEKTOSTAV s.r.o.

p. Josef Břečka

Tyršova 63

Písek

 

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31

Provozní jednotka Písek, Pražská 313, Písek

 

Odpovědný stavbyvedoucí:                  Ing. Jan HESOUN

Technický dozor investora:                   p. Josef Čížek

 

Datum zahájení:                                  19.5.2011

Datum ukončení:                                  31.8.2011

Celková cena díla:                                3 195 311,52 Kč s DPH 20 %

Kolaudační souhlas udělen dne:        

 

Hlavním cílem návrhu výstavby oddílné dešťové kanalizace v lokalitě Svatý Václav bylo převedení dešťových vod z otevřeného rigolu vedeného v úžlabí terénu směrem od Oldřichova a dešťových vod z komunikací ulic Neklanova a Křesomyslova napojených na stávající dešťovou kanalizaci v křižovatce Václavského náměstí s ulicí Vinická. Vybudování této kanalizace přispěje k odstranění problémů vznikající při dešťových přívalech, kdy docházelo k zaplavování stavebních pozemků pod propustkem cesty a v nižších místech ulice Neklanova při vzdutí hladiny jednotné kanalizační stoky. Tím také došlo k požadované změně konceptu kanalizace a vznikla tím kompletně oddílná kanalizace.

Dešťová kanalizace je zhotovena z materiálu Ultra-Rib 2 SN 16, DN 400. Tato kanalizace je položena v ulicích Neklanova, Křesomyslova a Václavské náměstí.

Kanalizace začíná napojením na stávající dešťovou stoku DN 600 na křižovatce Václavského náměstí s ulicí Vinická vysazením nové spadišťové šachty za dešťovým oddělovačem. Dále je trasa vedena ulicí Vnislavova, tam se poté lomí v šachtě do ulice Křesomyslova. Trasa pokračuje až na křižovatku s ulicí Neklanova, kde dochází k dalšímu lomu kanalizace a poté dále pokračuje touto ulicí až na konec trasy kanalizace. Na konci trasy byl vybudován kamenný vtokový objekt, který zachytí dešťové vody otevřeného rigolu. Do kanalizační šachty Š19 se přepojil nový úsek dešťové kanalizace od vtokového objektu na pozemku 798/4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář