ČOV Písek – zpracování studie koncepce rozvoje, modernizace a intenzifikace

Veřejná zakázka malého rozsahu: „ČOV Písek – zpracování studie koncepce rozvoje, modernizace a intenzifikace“

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvalo elektronickou poštou tři potencionální dodavatele ke zpracování cenové nabídky na akci: “ ČOV Písek – zpracování studie koncepce rozvoje, modernizace a intenzifikace“. Lhůta pro skončení nabídek byla do 31.03.2021. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, Plzeň 303 02
2) EKOEKO s.r.o., Senovážné nám.1, České Budějovice 370 01
3) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Praha 5 Smíchov, 150 00

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: EKOEKO s.r.o., Senovážné nám.1, České Budějovice 370 01, IČ: 25184750. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.


Další veřejné zakázky