Opravy kanalizačních poklopů, šoupátkových poklopů a dešťových vpustí ve městě Písek

Veřejná zakázka malého rozsahu:  „Opravy kanalizačních poklopů, šoupátkových poklopů a dešťových vpustí“

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvalo elektronickou poštou tři potencionální dodavatele ke zpracování cenové nabídky na akci: “ Opravy kanalizačních poklopů, šoupátkových poklopů a dešťových vpustí ve městě Písek“. Lhůta pro skončení nabídek byla do 26.2.2021. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) CAPTURA SERVICE CZ s.r.o., Sady pětatřicátníků 48/33, 301 00 Plzeň
2) POKLOPSYSETEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec
3) BETOSAN s.r.o., Na Dolinách 148/28, 147 00 Praha

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: POKLOPSYSTEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, IČ: 61172375. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.


Další veřejné zakázky