Rašínova ulice Písek – nová projektová dokumentace V a K

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rašínova ulice Písek – nová projektová dokumentace V a K “

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvalo elektronickou poštou tři potencionální dodavatele ke zpracování cenové nabídky na akci: “ Rašínova ulice Písek – nová projektová dokumentace V a K “. Lhůta pro skončení nabídek byla do 30. 04. 2021. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) Ing. Věra Slunečková, projektování vodohospodářských staveb, Nám. Fr. Křižíka 2840, Tábor 390 01
2) Ing. Jiří Koplík, Hlinsko 49, České Budějovice 370 01
3) FML projektová a obchodní kancelář, Ing. V. Freudl, Čechova 59, České Budějovice 370 01

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: FML projektová a obchodní kancelář, Ing. V. Freudl, Čechova 59, České Budějovice 370 01, IČ: 10274375. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.


Další veřejné zakázky