Rokycanova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vybudování nové DK

Datum zahájení: 24.5.2021 | Datum ukončení: 17.12.2021

Rokycanova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, nová dešťová kanalizace

Stavba bude realizována firmou KDS – stavební s.r.o., na základě výběrového řízení. Jedná se o výměnu a přeložky stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury, převážně ve stávajících trasách v ulici Rokycanova. Začátek trasy je pod křižovatkou ulic Rokycanova a Harantova, konec pod tratí ČD. Na nový vodovodní řad budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Přípojky z olova budu vyměněny až k domovnímu vodoměru. Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE 100 SDR 17 (PN10), DN 160 v délce 302 m. Kanalizační stoka je navržena profilu DN 800 materiál vysokopevnostní kamenina v délce 299,5 m. Na novou kanalizační stoku budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky s odváděnou splaškovou nebo u společných přípojek i dešťovou vodou. Na novou dešťovou stoku z PVC DN 500 v celkové délce 159 m, budou přepojeny všechny stávající uliční vpusti. Trasa nové kanalizace začíná napojením na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Rokycanova pod železničním tratí a vede v souběhu s železniční tratí. Díky odvedení dešťových vod, dojde k odlehčení jednotné kanalizace v Rokycanově ulici.