Uliční vpusti se kontrolují dvakrát ročně, závady lze hlásit Vodárenské správě Písek nebo Čevaku

V Písku a jeho městských částech je 2423 dešťových vpustí a 2478 ekodrenů, které dvakrát ročně kontroluje společnost ČEVAK, a. s., provozovatel vodohospodářské infrastruktury ve městě. Zajišťuje i jejich čistění. „Obecně platí, že se dešťové vpusti čistí celoročně. V zimních měsících je nutné brát ohled na počasí. Nelze je čistit například v době, kdy jsou mříže přimrzlé, protože by hrozilo poškození jejich rámu,“ vysvětlila Kristína Venclíková z Vodárenské správy Písek, s. r. o. Údržbu ČEVAK provádí na celém území města a také ve Smrkovicích a Semicích. „Pokud lidé zjistí jakékoliv poškození dešťových vpustí, případně jejich ucpání, je vhodné to nahlásit buď pracovníků vodárenské správy nebo společnosti ČEVAK,“ poznamenala Kristína Venclíková.
Dešťové vpusti se zřizují k odvodnění vozovek, zpevněných ploch, případně chodníků. Uliční vpusti mohou být sestaveny s kalištěm bez kalového koše, nebo se spodním výtokem a kalovým košem. Podle odtoku se dělí na vpusti se zápachovou uzávěrkou nebo bez uzávěrky. U odvodnění pro čistě srážkovou kanalizaci není třeba používat vpusti se zápachovou uzávěrkou. Čištění se provádí pomocí speciální techniky takzvaného „jeřábku“, kdy se vytáhne záchytný koš, vysype se jeho obsah a očistí se tlakovou vodou.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/ulicni-vpusti-se-kontroluji-dvakrat-rocne-zavady-lze-hlasit-vodarenske-sprave-pisek-nebo-cevaku/d-52325/p1=29517