Kde získat informace o kvalitě pitné vody

Kde získat informace o kvalitě pitné vody

Chcete vědět, jaká je kvalita pitné vody ve vašem městě? Podle platné právní úpravy je pitná voda zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob. Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Kontrola dodržování hygienických limitů ve vodovodní síti je prováděna akreditovanou laboratoří. Četnost závisí na dodávaném množství vody a počtu zásobovaných obyvatel. Výsledky analýz jsou v elektronické podobě neprodleně předávány orgánu o ochraně veřejného zdraví. Celkem je v pitné vodě sledováno zhruba 50 ukazatelů. Kvalitu pitné vody v České republice stanovuje „zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.,“ (v platném znění) a vyhlášky, vztahující se k tomuto zákonu (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu, a další). Tyto předpisy vycházejí z požadavků evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES).

Písek – měřené parametry 1,4 celková tvrdost [mmol/l], 7,4 pH, 8,1 dusičnany [mg/l], 7,3 hořčík [mg/l], 44 vápník [mg/l]

Požadujete-li konkrétní informace o kvalitě vody v konkrétní lokalitě, zašlete je e-mailem na adresu: info@cevak.cz

Zdroj: https://www.cevak.cz/cs/vodovody/kvalita-a-tlak-vody