Matematický model vodárenské sítě umí (nejen) šetřit vodu

Matematický model vodárenské sítě umí (nejen) šetřit vodu

Město Písek pro svou vodárenskou síť v současnosti využívá ve zkušebním provozu nový systém, který kontroluje automaticky a on-line rychlost proudění a tlakový poměr vody v potrubí a tím optimalizuje její ztráty. Matematický model vodárenské sítě města s automatizovaným systémem kontroly a aktualizace dat dodala firma DHI a. s. za 2,5 milionu korun bez DPH. Je to další konkrétní opatření v rámci konceptu Smart City. „Jde o software, který slouží majitelům, správcům a provozovatelům vodohospodářské infrastruktury například tím, že pomáhá modelovat a vyhodnocovat situace, které mohou nastat ve vodovodním řadu,“ vysvětluje Josef Knot, místostarosta města. „Systém on-line poskytuje informace o stavu potrubí, aktuálních dodávkách vody, stavu čerpadel, jakosti vody, koncentraci chemických látek a podobně. Využití najde také při projektování nových vodovodů, rozšiřování kapacity stávajících rozvodů, napojování nových odběratelů či provozování a řízení vodovodního systému.“

V rámci koncepce Smart City bude systém propojen s novou úpravnou vody, která se v současnosti buduje na Hradišti. „Systém ON-LINE funguje automatizovaně a na základě porovnání vypočítaných a měřených výsledků poskytuje informace o mimořádných událostech a anomáliích v provozu, slouží pro indikaci neoprávněných manipulací v síti, informuje o možných poruchách a únicích vody. Podle propočtů by díky systému například měla být ušetřena 2 až 3 procenta „ztracené“ vody z potrubí, což je úspora 30 milionů litrů vody ročně,“ říká Roman Honzík, vedoucí Vodohospodářské správy Písek. „Velký důraz je kladen na neustálou aktualizaci modelu z datových zdrojů. To umožňuje, že je vždy k dispozici aktuální model pro další analýzy. Navíc systém ON-LINE provádí automatizovaně výpočet každých 10 minut a výsledky poskytují velice cenné informace o aktuálním provozním stavu vodovodní sítě,“ dodává Roman Honzík.

V souvislosti s tím jsou nyní také v městských objektech nahrazovány původní vodoměry za modernější, dálkově odečitatelné. „Při jejich propojení se systémem bude možné sledovat okamžitou spotřebu vody a zachytit případnou havárii nejen v síti, ale i přímo v domácnostech,“ doplňuje místostarosta Josef Knot.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz