Práce na úpravně vody vstoupily do další fáze

Práce na úpravně vody vstoupily do další fáze

V Písku – Hradišti pokračuje výstavba nové úpravny vody za bezmála 180 milionů korun, jejímž investorem je město. Nákladná stavba, která započala vloni v květnu, by podle předpokladů měla být dokončena na podzim tohoto roku.

„Novou úpravnu vody budou tvořit celkem tři objekty,“ vysvětluje Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek. „Jednak samotná budova úpravny u lyžařského svahu, dále pak čerpací stanice surové vody budovaná v areálu staré úpravny a jímací objekt.“

Zahájením kompletní rekonstrukce jímacího objektu vstoupila náročná stavba do další fáze. „Stávající jímací objekt již technicky nevyhovuje potřebám současného vodárenství. V rámci jeho rekonstrukce byla projektantem navržena výměna původních ručních česlí za moderní strojně stírané, které odpovídají současným potřebám na předčištění surové vody,“ uvádí Roman Honzík.

Nové technologické zařízení sloužící k zachycení plovoucích nečistot však není možné vzhledem k riziku poničení umístit do volné krajiny, proto kvůli finanční úspoře byla navržena nástavba nad stávající jímací objekt s maximálním využitím již existujícího odtokového potrubí, přívodních žlabů a hrázek. Nezbytnou součástí zařízení bude také kontejner na shrabky, který vyžaduje pravidelné vyvážení. „Z toho důvodu bude v rámci stavby upravena cyklostezka vedoucí kolem jímacího objektu, která se tak stane jeho obslužnou komunikací,“ říká písecký místostarosta Josef Knot. „Kvůli vyššímu zatížení je třeba ji vybavit novými konstrukčními vrstvami. Po dokončení rekonstrukce bude cyklostezka primárně dále sloužit veřejnosti.“

Každá náročná stavba s sebou přináší přechodné nepříjemnosti zvláště pak lidem v jejím okolí. Nová úpravna na Hradišťském kopci však v budoucnu zajistí stabilizaci dodávek pitné vody pro celé město a zlepší její kvalitu. „Nejmodernější automatický řídící systém umožní řízení procesu úpravy a zajištění výroby pitné vody i při výrazných výkyvech kvality surové vody. Systém bude napojen na vizualizaci a dále propojen v rámci koncepce Smart Písek s matematickým modelem vodárenské sítě, což v reálu znamená především významnou úsporu vody,“ dodává místostarosta.

Voda z řeky Otavy se v Písku upravuje od počátku minulého století, kdy byl na Hradišti vybudován první vodojem.

Zdroj:
www.mesto-pisek.cz