Smart technologie na likvidaci kalů šetří peníze i životní prostředí

Smart technologie na likvidaci kalů šetří peníze i životní prostředí

Rada města Písek na svém dubnovém zasedání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV Písek.“

„Půjde o vybudování nové stavby s využitím částečně mobilní kontejnerové technologie. Umístěna bude na upravené ploše kalového hospodářství ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod,“ informuje Václav Filip z odboru investic a rozvoje.

V zařízení bude ročně likvidováno až 3 900 tun strojně odvodněného kalu z písecké čistírny. „Součástí stavby je dopravní cesta od vzniku kalu, přes akumulační zásobník až do napojení na pásové sušicí zařízení. Usušený kal je pak spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie,“ vysvětluje Roman Honzík z Vodárenské správy Písek. „Odpadní vzduch ze sušení bude vyčištěn v pračce spalin tak, aby bylo zajištěno dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Ty budou trvale monitorovány.“

Stavba by měla být zahájena ještě letos v červenci. Předpokládaná cena činí asi 40 milionů korun bez DPH. Město Písek podalo žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 60 % z celkových způsobilých výdajů.
Právě energetické využití je hlavním způsobem likvidace čistírenských kalů v Německu nebo Rakousku. Kaly z čistírny odpadních vod v Písku byly dosud odváženy do Mydlovar ke kompostování.

„Zatímco dnes náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně, provozní náklady nového zařízení, které je energeticky soběstačné, budou zcela minimální a úspora financí se v budoucnu může promítnout například do ceny stočného,“ říká místostarosta Josef Knot.

Inovativní technologické zařízení bude splňovat nejpřísnější ekologické normy. Skutečnost, že Písek je pilotním městem, tedy prvním v České republice, kde bude stanice energetického využití kalu a biomasy využívána, přesně naplňuje vize konceptu Smart City. „Pokud se tento způsob likvidace kalu u nás osvědčí, Ministerstvo životního prostředí ČR bude podporovat jeho využití také v dalších městech,“ doplňuje Josef Knot.

Vzhledem k obsahu některých škodlivých látek budou totiž podle nové vyhlášky od roku 2020 výrazně zpřísněny podmínky pro ukládání kalů do země a jejich používání v zemědělství. Spolupráce města Písek s MŽP ČR na konceptu Smart City vyplývá z memoranda, které bylo podepsáno před dvěma roky.

„V uplynulých dnech jsme také společně s Lesy města Písku a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Praze podali žádost o grant na zkoumání popela ze zařízení pro jeho případné použití v lesních školkách i v lesnickém provozu k zadržování vody v půdě,“ uzavírá Roman Honzík.

Zdroj:

www.mesto-pisek.cz