Výrobu pitné vody v Písku zajistí nejmodernější technologie

Výrobu pitné vody v Písku zajistí nejmodernější technologie

Zastupitelé města Písek si v pondělí 17. září 2018 mohli prohlédnout prostory nové úpravny vody postavené u lyžařského svahu na Hradišti. Tato významná investice za 182 milionů korun bez DPH zajistí pro celé město na dlouhá léta stabilizaci dodávek pitné vody a zlepšení její kvality. Ukončení stavebních prací a zahájení ročního zkušebního provozu se předpokládá koncem října. Využití původní úpravny, která svému účelu sloužila od roku 1963, je nyní předmětem studie, na níž pracuje architekt Vladimír Krajíc. „Stavba byla zahájena v květnu loňského roku,“ připomíná Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek. „Novou úpravnu vody tvoří celkem tři objekty. Jednak samotná budova úpravny u lyžařského svahu, dále pak čerpací stanice surové vody vybudovaná v areálu staré úpravny a jímací objekt u řeky. K přemístění úpravny jsme se rozhodli kvůli efektivnějšímu provozu, kdy se využije gravitace k nátoku do vodojemů a ušetří se za čerpání.

Nová úpravna je vybavena nejmodernější technologií. „Automatický systém umožní řízení procesu úpravy a zajištění výroby pitné vody i při výrazných výkyvech kvality surové vody. Systém bude napojen na vizualizaci a dále propojen v rámci koncepce Smart Písek s matematickým modelem vodárenské sítě, což v reálu znamená i významnou úsporu vody,“ vysvětluje místostarosta Josef Knot.

S ohledem na koncesní smlouvu s provozovatelem vodárenské sítě firmou ČEVAK, a. s. nemohlo město žádat o dotaci. Náklady na stavbu budou proto primárně hrazeny
z nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 55 milionů korun ročně. „Realizace nové úpravny vody je jedním z finančně nejnákladnějších projektů posledních let. Jde o investici do budoucna, která sice není na první pohled viditelná, ale o to potřebnější. Pitná voda je v současnosti významnou strategickou surovinou. Zajištění její další bezproblémové a efektivní výroby jsme proto vnímali jako naprosto prioritní,“ dodává místostarosta Josef Knot.

Písek je zásobován pitnou vodou ze dvou zdrojů. Osmdesát procent tvoří voda z vlastní úpravny a zbytek zajišťuje jihočeská vodárenská soustava z nádrže v Římově. Voda z řeky Otavy se v Písku upravuje od roku 1900, kdy byl na Hradišti vybudován první vodojem.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz