Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa – ČOV Písek

Datum zahájení: 1.10.2020 | Datum ukončení: 16.11.2021

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa – ČOV Písek

Jedná se o novou stavbu s využitím semimobilní technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV Písek. Součástí stavby je dopravní cesta od vzniku kalu – stávající pásové lisy, přes akumulační zásobník kalu, až do napojení na pásové sušící zařízení. Usušený kal je pak spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu, bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie. Odpadní vzduch ze sušení bude veden do pračky spalin, zajišťující systém mokré vypírky snížení emisí, vypouštěných do ovzduší. Výstupem ze zařízení budou popeloviny, vhodných k přimíchávání do fosfátových substrátů. Zastavěná plocha je cca 750 m2, neobsahuje žádný nový stavební nadzemní objekt, veškeré zařízení je v kontejnerovém provedení. Součástí stavby jsou napojení nových zařízení na provozování ČOV, na pitnou vodu, napojení na odpadní vody z čištění spalin na kanalizační systém ČOV a připojení na zdroj elektrické energie.