Veřejná kanalizace není odpadkový koš – Písek zavede odpadové nádoby na jedlé tuky a oleje

V ulicích Písku budou nově umístěny odpadové nádoby na jedlé oleje a tuky, dosud mohli obyvatelé města odevzdávat tento druh odpadu ve sběrných dvorech. Po městě bude v průběhu dubna rozmístěno 30 sběrných nádob o objemu 240 litrů. Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF, s. r. o., která městu bezplatně zapůjčí sběrné nádoby a zajistí svoz tohoto druhu odpadu i jeho likvidaci.

„Rozšiřujeme nabídku služeb pro naše občany v oblasti odpadového hospodářství. Slibujeme si od toho, že se díky dostupnosti nádob na jedlé oleje a tuky sníží počet lidí, kteří budou tento odpad vylévat do kanalizace,“ řekl radní pro životní prostředí Martin Brož. Kvůli tomu, že tuky a jedlé oleje často končí v kanalizaci, dochází k postupnému zanášení potrubí, které je nutné čistit speciální technikou, a to je velmi nákladné.

Město Písek věnuje už řadu let odpadovému hospodářství velkou pozornost a snaží se podporovat své obyvatele v třídění. Lidé mají ve městě k dispozici nejen nádoby na papír, plast a sklo, ale i na bioodpad, kovy a elektro. Díky tomu, že je občané hojně využívají, se Písek už několik let řadí mezi města s nejnižší produkcí směsného odpadu v České republice, na jednoho obyvatele tu připadá 143,9 kg směsného odpadu ročně. Daří se tak snižovat množství komunálního odpadu ukládaného na skládku.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/pisek-zavede-odpadove-nadoby-na-jedle-oleje-a-tuky/d-49503/p1=29517