ČOV Písek bude mít technologii na „chytrou“ likvidaci odpadních kalů

ČOV Písek bude mít technologii na „chytrou“ likvidaci odpadních kalů

Městu Písek se podařilo vysoutěžit dodavatele veřejné zakázky Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa – ČOV Písek, nazývané také Smart areál Čistírny odpadních vod Písek. Vybíralo se ze dvou nabídek, z nichž ekonomicky výhodnější byla nabídka firmy K&K TECHNOLOGY, a.s., za 36,5 milionu korun bez DPH.

Dotace z Národního programu Životní prostředí by měla pokrýt zhruba 60 procent výdajů. „Předpokládaný termín dokončení díla s uvedením do zkušebního provozu je do šesti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tedy ještě letos na podzim,“ říká starostka Eva Vanžurová. „Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím částečně mobilní kontejnerové technologie. Umístěna bude na upravené ploše kalového hospodářství v areálu čistírny odpadních vod. V zařízení se podle plánu ročně zlikviduje až 3 900 tun strojně odvodněného kalu,“ informuje Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje.

Součástí stavby je dopravní cesta od vzniku kalu a stávajících pásových lisů, přes akumulační zásobník kalu až do napojení na pásové sušicí zařízení. „Usušený kal bude potom spolu s biomasou spalován ve speciálním kotli. Energii z procesu spalování, chceme využít pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektřiny. Odpadní vzduch ze sušení bude veden do pračky spalin, která zajistí dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Ty budou také trvale monitorovány,“ vysvětluje Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek, s.r.o..

Energeticky využitelné spalování je hlavním způsobem likvidace čistírenských kalů v Německu nebo Rakousku. Kaly z čistírny odpadních vod v Písku byly dosud odváženy do Mydlovar ke kompostování. Zatímco dnes náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně, provozní náklady nového zařízení, které je energeticky soběstačné, budou minimální.

Inovativní technologické zařízení bude splňovat nejpřísnější ekologické normy. Vzhledem k obsahu některých škodlivých látek budou v příštích letech výrazně zpřísněny podmínky pro ukládání kalů do země a jejich používání v zemědělství.

„Písek je pilotním městem, tedy prvním v České republice, kde bude stanice energetického využití kalu a biomasy využívána, a naplňuje tak vize konceptu Smart City. Pokud se tento způsob likvidace kalu u nás osvědčí, Ministerstvo životního prostředí ČR bude podporovat jeho používání také v dalších městech,“ doplňuje Eva Vanžurová.

Roman Honzík ještě dodává, jak by mohlo být „chytře“ naloženo i se zbytkovým popelem: „Společně s Lesy města Písku a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Praze jsme opakovaně požádali o grant na zkoumání popela ze zařízení pro jeho případném použití v lesnickém provozu k zadržování vody v půdě.“

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz